Aktualności - Zespół Szkół Katolickich

u św. Pankracego w Jeleniej Górze


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2020-08-24 12:00
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
w budynku szkoły przy ul. PCK 23
dla klas 1-6 szkoły podstawowej
1 września 2020
9.00 Msza św.
10.00 spotkanie z wychowawcami w salach
Przypominamy:
Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi.
Każdy uczeń obowiązkowo musi być zaopatrzony w maseczkę lub przyłbicę zakrywającą nos i usta. Przy wejściu konieczna dezynfekcja rąk.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2020-08-24 12:00
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
w budynku szkoły przy ul. Kopernika 1
dla klas 7-8 szkoły podstawowej
oraz
1-3 liceum ogólnokształcącego
1 września 2020
11.00 spotkanie z wychowawcami w salach
12.00 Msza św.
Przypominamy:
Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi.
Każdy uczeń obowiązkowo musi być zaopatrzony w maseczkę lub przyłbicę zakrywającą nos i usta. Przy wejściu konieczna dezynfekcja rąk.

Zarządzenie nr 23 Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze

2020-08-24 12:00
Zarządzenie nr 23
Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie epidemii.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:
§ 1
Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w
Jeleniej Górze zwanej dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych
MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
zwanych dalej „wytycznymi”.
§ 2
Zadania administracyjne szkoły
1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie
elektronicznej na adres szkola@pankracy.edu.pl lub na dziennik elektroniczny,
kontaktować się telefonicznie pod numer: szkoła na ul. Kopernika 1: 503-394-206; na
ul. PCK 23: 519-575-989 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy,
czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty
elektronicznej; dziennika elektronicznego, telefonicznie, a także bezpośrednio na
podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub telefonicznie w budynku na Kopernika 1 we wtorek godz. 9.00-9.30, a w budynku
na PCK 23 we wtorek od 16.00 do 16.00.
§ 3
Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby
wskazującej na infekcję dróg oddechowych. Ewentualne objawy alergiczne powinny
być opisane w zaświadczeniu lekarskim.
2. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie
rodzice/opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej
uzgodnione w sekretariacie szkoły.
3. Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia.
4. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz
zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do innych osób.
5. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub
nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
6. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły dostępne są plakaty
informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia, jak
należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów
instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące
szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
7. W czasie zajęć szkolnych, co 4 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi
wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
8. Przed zjedzeniem drugiego śniadania uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują
ręce.
9. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
10.Na każdym piętrze znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją
prawidłowego odkażania rąk.
11. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do
szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
12.Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, jest izolowany w gabinecie pedagoga do czasu odebrania go przez
rodziców/opiekunów.
13.W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być
prowadzone w formie zdalnej.
§ 4
Strefa ucznia
1. W salach lekcyjnych poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele,
wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z
procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
2. Uczniowie i nauczyciele w salach lekcyjnych nie mają obowiązku zakrywania ust i
nosa.
3. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie mają
przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
4. Uczniowie korzystają tylko i wyłącznie z własnych przyborów szkolnych.
5. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego
oddziału pomieszczeniach.
6. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu.
7. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń
odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
§ 5
Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne
1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych
dla danego oddziału.
2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 2 uczniów.
3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę
przed kolejnym wypożyczeniem.
4. W budynku na ul. PCK 23 świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla
uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze
względu na czas pracy rodziców.
2
5. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem obowiązujących zasad
sanitarnych.
§ 6
Strefa żywienia – dotyczy budynku przy ul. PCK 23
1. Obiady wydawane są dla uczniów klas 1-3 w sali nr 2; dla uczniów klas 4 i 6 w sali nr1
2. Przed wydaniem posiłku blaty stolików i poręcze krzeseł zostają zdezynfekowane
przez pracownika szkoły.
3. W salach 1 i 2 podczas posiłku mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z
posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad tymi uczniami.
4. Przed wejściem na obiad uczniowie myją ręce.
5. Szkoła nie zapewnia wody zdatnej do picia z ogólnego dystrybutora.
6. Przed salami dostępny jest płyn dezynfekujący ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
7. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły i
krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest
dopuszczony do pracy.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje
procedura działania zgodnie z wytycznymi.
3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie
szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na
stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które
miały kontakt z zakażonym.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

Zapraszamy do Szkoły Wartości św. Pankracego!!!

2020-08-10 12:00
Zapraszamy do Szkoły Wartości św. Pankracego!!!
Wolne miejsca w klasach
1, 2, 3, 4 szkoły podstawowej
oraz
1 i 2 liceum po szkole podstawowej
a także
3 liceum po gimnazjum.
szczegóły w zakładkach:
Szkoła Podstawowa - NABÓR
Liceum Akademickie - NABÓR
Sekretariat Szkoły czynny:
ul Kopernika 1
10-13 sierpnia od 10.00 do 13.00
od 17 sierpnia od 10.00 do 15.00
Zapraszamy!!!

Zapraszamy do Szkoły Wartości św. Pankracego!!!

2020-08-10 12:00
Zapraszamy do Szkoły Wartości św. Pankracego!!!
Wolne miejsca w klasach
1, 2, 3, 4 szkoły podstawowej
oraz
1 i 2 liceum po szkole podstawowej
a także
3 liceum po gimnazjum.
szczegóły w zakładkach:
Szkoła Podstawowa - NABÓR
Liceum Akademickie - NABÓR
Sekretariat Szkoły czynny:
ul Kopernika 1
10-13 sierpnia od 10.00 do 13.00
od 17 sierpnia od 10.00 do 15.00
Zapraszamy!!!

Zapraszamy do Szkoły Wartości św. Pankracego!!!

2020-08-10 12:00
Zapraszamy do Szkoły Wartości św. Pankracego!!!
Wolne miejsca w klasach
1, 2, 3, 4 szkoły podstawowej
oraz
1 i 2 liceum po szkole podstawowej
a także
3 liceum po gimnazjum.
szczegóły w zakładkach:
Szkoła Podstawowa - NABÓR
Liceum Akademickie - NABÓR
Sekretariat Szkoły czynny:
ul Kopernika 1
10-13 sierpnia od 10.00 do 13.00
od 17 sierpnia od 10.00 do 15.00
Zapraszamy!!!

Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego w czerwcu 2020 r.

2020-06-06 12:00
Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego
w czerwcu 2020 r. w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN w związku z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 15 maja 2020 r.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która ponadto dokonała przed wyjściem z domu pomiaru temperatury i nie przekroczyła ona 37⁰C. Każdy uczeń wchodzący na teren budynku szkoły może mieć kontrolnie zmierzoną temperaturę bez jej odnotowywania.
2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż przystępujący do egzaminu lub osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.
4. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, które przynosi do szkoły w przezroczystej koszulce na dokumenty. Nie można pożyczać przyborów od innych.
5. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą i stawia ją na podłodze, przy nodze stolika by przypadkowo nie zalać arkusza egzaminacyjnego.
6. Czekając na wejście do szkoły, po wejściu do szkoły albo sali egzaminacyjnej uczniowie zachowują odpowiedni dystans (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
7. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad wprowadzonych przez dyrektora szkoły tj.:
1) stawić się w szkole na godzinę wyznaczoną przez dyrektora szkoły (egzamin dopołudniowy - godz. 8:15 – 8.30
egzamin popołudniowy, maturalny – godz. 13.15-13.30)
2) korzystać z szatni wyznaczonej dla danej grupy, pozostawiając tam ewentualne okrycie wierzchnie oraz telefon komórkowy w foliowej opisanej imieniem i nazwiskiem reklamówce, którą zapewni szkoła;
3) przed wejściem do sali egzaminacyjnej odbywa się losowanie numeru stolika, którego dokonuje członek zespołu nadzorującego (nauczyciel);
4) po zajęciu miejsca uczeń wysłuchuje przedstawianych procedur, odczytuje instrukcje i dostosowuje się do nich;
8. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny przy każdej sali egzaminacyjnej.
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem a w przypadku uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa w przyłbicy. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę dopiero w sali egzaminacyjnej podczas pracy z arkuszem, jednak – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
10. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić ucznia o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
11. Uczeń jest zobowiązany podczas egzaminu zakrywać usta i nos kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby rozdać arkusz egzaminacyjny lub odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
12. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
2) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
3) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających.
13. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Telefon komórkowy najlepiej zostawić w domu.
14. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
15. Jeżeli uczeń podczas egzaminu przejawia niepokojące objawy choroby, jego egzamin zostaje przerwany i zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
16. Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu zaświadczenia lekarskiego, aby członkowie zespołu nadzorującego egzamin nie zinterpretowali tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali ucznia.

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górz

2020-06-01 12:00

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie!
Minister Edukacji wskazał, że od 1 czerwca br. możliwe jest organizowanie konsultacji z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów. Po konsultacjach z naszymi uczniami i i ich rodzicami stwierdzamy, że prowadzone aktualnie przez nauczycieli lekcje, kółka i konsultacje zdalne są wystarczające.
Szef MEN zapowiedział, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostaje przedłużona do 26 czerwca 2020 roku. Dlatego też zarządzam, co następuje:

Zarządzenie nr 5/2020
Dyrektora
Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w planie nauczania związanych z wydłużeniem zdalnego nauczania do dnia 26 czerwca 2020 r.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i obwieszczeń następnych:

1. Określam tygodniową obowiązkową liczbę lekcji zdalnych:

Klasy I – II SP:

• edukacja wczesnoszkolna: 3,
• język angielski: 1,
• muzyka: 1,
• plastyka: 1,
• informatyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• religia: 1.

Klasy V – VIII SP:

• język polski: 3,
• język angielski: 2,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 3,
• historia: 1,
• wos: 1,
• biologia: 1,
• geografia: 1,
• fizyka: 1,
• chemia: 1,
• informatyka: 1,
• plastyka: 1,
• technika: 1,
• muzyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• edb: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.

Klasy I LA:

• język polski: 3,
• język angielski: 3,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 3,
• historia: 1, historia R: 1,
• wos: 1,
• biologia: 1, biologia R: 1,
• geografia: 1,
• fizyka: 1, ,fizyka R: 1
• chemia: 1, chemia R: 1,
• informatyka: 1,
• plastyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• edb: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.

Klasa II LA:

• język polski: 2,
• język angielski: 3,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 2,
• matematyka R: 3,
• historia i społeczeństwo: 1,
• biologia R: 3,
• przyroda: 1,
• fizyka R: 3,
• chemia R: 3,
• informatyka R: 2,
• wychowanie fizyczne: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.

Zajęcia specjalistyczne po konsultacji z rodzicami:

• logopedia: 1,
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 1,
• indywidualne zajęcia rewalidacyjne: 1,
• koła rozwijające i dydaktyczno-wyrównawcze: 1.

2. Poprzez lekcję zdalną rozumiemy połączenie zdalne nauczyciela z uczniami poprzez funkcję MEET na szkolnej platformie G-Suite. Spotkanie to poprzedzone zostaje zaproszeniem uczniów w KALENDARZ dzień wcześniej do godziny 17.00.
Lekcja zdalna może trwać od 15 do 30 minut.
Lekcje odbywają się wg planu i godzin zamieszczonych w dzienniku elektronicznym. Wyjątek stanowią zajęcia klas I-II SP – godziny zajęć (nie więcej niż dwie zdalne lekcje w ciągu dnia) ustala z rodzicami wychowawca i przekazuje nauczycielom uczącym.

3. Pozostałe zajęcia wg planu lekcji mogą odbywać się w wymienionych przez Rozporządzenie MEN formach:

1) z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl; materiałów dostępnych na edukacyjnych stronach internetowych; materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, szczególnie poprzez dziennik elektroniczny i szkolą platformę G-Suite.

4. Szczegółowe zadania dla uczniów nauczyciel zapisuje w zakładce zadania domowe w dzienniku elektronicznym.

5. Wszystkie omawiane treści wpisywane są do dziennika elektronicznego jako tematy poszczególnych jednostek planu lekcji. Obowiązkowe jest wpisywanie obecności uczniów podczas lekcji zdalnych.

6. Zasady oceniania przedmiotowego:
1) uczeń jest obowiązkowo obecny na zdalnej lekcji zgodnie z zaproszeniem;
2) na lekcji obowiązują zasady zachowania uczniów zgodne z zasadami n-etykiety;
3) uczniowie uczestniczący w zdalnej lekcji mogą być oceniani za aktywność na czatach poprzez wypowiadanie się na właściwy temat, podawanie trafnych przykładów, współpracowanie z nauczycielem oraz uczniami tworząc lekcję;
4) uczniowie oceniani są także za:

- zadania przekazywane podczas zdalnej lekcji oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego (mogą to być zadania na podstawie podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub inne opracowane przez nauczyciela) do wykonania według instrukcji przygotowanej przez nauczyciela (dostarczanie zadań ustalane będzie indywidualnie),
- odpowiedzi (dostarczanie odpowiedzi ustalane będzie indywidualnie);
- wykonanie prace projektowe w różnych formach, zleconych przez nauczyciela;
- testy, sprawdziany, odpowiedzi pisemne;
- inne zadania dodatkowe proponowane przez nauczycieli;

5) wszystkie oceny wraz z ich opisem wpisywane są systematycznie do dziennika elektronicznego.

7. Zasady oceniania zachowania:

1) kryteria oceniania zachowania są zgodne z zapisami regulaminu oceniania zachowania (strona internetowa szkoły);
2) szczególną uwagą objęta zostaje obecność na zdalnych lekcjach; systematyczność pracy; zachowanie n-etykiety podczas MEETów;
3) nieobecność ucznia usprawiedliwia rodzic w bieżącym tygodniu;
4) ocena z zachowania za miesiąc kwiecień powinna być wystawiona do 8 maja.

8. Zasady doprecyzowujące:

1) Pedagog, psycholog, świetlica i biblioteka tworzą narzędzia do prowadzenia konsultacji zdalnych, przekazują propozycje zajęć, zabaw, spektakli lub linki do innych materiałów nauczycielom i rodzicom.
2) Wychowawcy pozostają w stałej łączności z rodzicami i uczniami, podejmują działania w celu zaktywizowania wszystkich uczniów do podjęcia zdalnej nauki.
3) Materiały dodatkowe, komentarze nauczyciele umieszczają w dzienniku elektronicznym, w którym prowadzona jest także na bieżąco korespondencja z rodzicami/ opiekunami uczniów i z uczniami.
4) Bezwzględnie wszyscy uwzględniamy możliwości psychofizyczne uczniów, zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów, a także ich sytuacji rodzinnej.
5) Rodzice uczniów SP proszeni są o pomoc w nauczaniu na odległość swoich dzieci, sprawdzanie zapisów w dzienniku elektronicznym, stały kontakt z wychowawcami.
6) Szczególną troską otaczamy uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Ustanawiam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na egzamin maturalny i ósmoklasisty:
  8-10 czerwca (poniedziałek, wtorek, środa);
16-18 czerwca (wtorek, środa, czwartek).
Jednocześnie przypominam, że dniem wolnym jest także 11 czerwca (czwartek), Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, oraz 12 czerwca (piątek), już ogłoszony jako wolny we wrześniu.

10. W związku ze zmianą kalendarza roku szkolnego, oceny roczne wystawiamy do 19 czerwca, a rada klasyfikacyjna odbędzie się 22 czerwca 2020 r. o godz. 16:00.
11.Zachowując obowiązujące przepisy sanitarne przedstawiam plan na dzień 26 czerwca br.
Dla uczniów liceum oraz kl. VII i VIII SP:
godz. 9:00 Msza św. w Bazylice Świętych Erazma i Pankracego
=> po liturgii rozdanie świadectw.
Dla uczniów kl. I; II; V i VI SP:
=> godz. 17:00 rozdanie świadectw;
godz. 18:00 Msza św. w kościele Matki Bożej Miłosierdzia przy PCK 23.

ks. dr Mariusz Majewski
dyrektor            

Jelenia Góra, 01.06.2020 r.

Zmiany w planie nauczania związane z wydłużeniem zdalnego nauczania od 15 do 26 kwietnia 2020 roku

2020-04-14 12:00
Zarządzenie
Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego
w Jeleniej Górze z dnia 14 kwietnia 2020 roku (nr K2/2020)
w sprawie zmian w planie nauczania związanych z wydłużeniem zdalnego
nauczania od 15 do 26 kwietnia 2020 roku


W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam co następuje:
1. Określam tygodniową obowiązkową liczbę lekcji zdalnych:
Klasy I – II SP:
• edukacja wczesnoszkolna: 3,
• język angielski: 1,
• muzyka: 1,
• plastyka: 1,
• informatyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• religia: 1.
Klasy V – VIII SP:
• język polski: 3,
• język angielski: 2,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 3,
• historia: 1,
• biologia: 1,
• geografia: 1,
• fizyka: 1,
• chemia: 1,
• informatyka: 1,
• plastyka: 1,
• technika: 1,
• muzyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• edb: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.
Klasy I LA:
• język polski: 3,
• język angielski: 3,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 3,
• historia: 1, historia R: 1,
• biologia: 1, biologia R: 1,
• geografia: 1,
• fizyka: 1, ,fizyka R: 1
• chemia: 1, chemia R: 1,
• informatyka: 1,
• plastyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• edb: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.
Klasa II LA:
• język polski: 2,
• język angielski: 3,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 2,
• matematyka R: 3,
• historia i społeczeństwo: 1,
• biologia R: 3,
• przyroda: 1,
• fizyka R: 3,
• chemia R: 3,
• informatyka R: 2,
• wychowanie fizyczne: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.
Klasa III LA:
• język polski: 3,
• język polski R: 4;
• język angielski: 3,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 2,
• matematyka R: 3
• historia i społeczeństwo: 1,
• historia R: 2;
• wos R: 2;
• biologia R: 3,
• przyroda: 1,
• fizyka R: 3,
• chemia R: 3,
• informatyka R: 3,
• wychowanie fizyczne: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.
Zajęcia specjalistyczne po konsultacji z rodzicami:
• logopedia: 1,
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 1,
• indywidualne zajęcia rewalidacyjne: 1.
2. Poprzez lekcję zdalną rozumiemy połączenie zdalne nauczyciela z uczniami poprzez funkcję MEET na szkolnej platformie G-Suite. Spotkanie to poprzedzone zostaje zaproszeniem uczniów dzień wcześniej do godziny 15.00.
Lekcja zdalna może trwać od 15 do 30 minut.
Lekcje odbywają się wg planu i godzin zamieszczonych w dzienniku elektronicznym.
Wyjątek stanowią zajęcia klas I-II SP – godziny zajęć (nie więcej niż dwie zdalne lekcje w
ciągu dnia) ustala z rodzicami wychowawca i przekazuje nauczycielom uczącym.
3. Pozostałe zajęcia wg planu lekcji mogą odbywać się w wymienionych przez
Rozporządzenie MEN formach:
1) z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
www.epodreczniki.pl; materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach
internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w
tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych; materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i
radiofonii; innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny
pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę
informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, szczególnie poprzez dziennik
elektroniczny i szkolą platformę G-Suite.
4. Szczegółowe zadania dla uczniów nauczyciel zapisuje w zakładce zadania domowe w
dzienniku elektronicznym.
5. Wszystkie omawiane treści wpisywane są do dziennika elektronicznego jako tematy
poszczególnych jednostek planu lekcji. Obowiązkowe jest wpisywanie obecności uczniów
podczas lekcji zdalnych.
6. Zasady oceniania przedmiotowego:
1) uczeń jest obowiązkowo obecny na zdalnej lekcji zgodnie z zaproszeniem;
2) na lekcji obowiązują zasady zachowania uczniów zgodne z zasadami n-etykiety;
3) uczniowie uczestniczący w zdalnej lekcji mogą być oceniani za aktywność na czatach
poprzez wypowiadanie się na właściwy temat, podawanie trafnych przykładów,
współpracowanie z nauczycielem oraz uczniami tworząc lekcję;
4) uczniowie oceniani są także za:
- zadania przekazywane podczas zdalnej lekcji oraz za pośrednictwem dziennika
elektronicznego (mogą to być zadania na podstawie podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub inne
opracowane przez nauczyciela) do wykonania według instrukcji przygotowanej przez
nauczyciela (dostarczanie zadań ustalane będzie indywidualnie),
- odpowiedzi (dostarczanie odpowiedzi ustalane będzie indywidualnie);
- wykonanie prace projektowe w różnych formach, zleconych przez nauczyciela;
- testy, sprawdziany, odpowiedzi pisemne;
- inne zadania dodatkowe proponowane przez nauczycieli;
5) wszystkie oceny wraz z ich opisem wpisywane są systematycznie do dziennika
elektronicznego.
7. Zasady oceniania zachowania:
1) kryteria oceniania zachowania są zgodne z zapisami regulaminu oceniania zachowania
(strona internetowa szkoły);
2) szczególną uwagą objęta zostaje obecność na zdalnych lekcjach; systematyczność pracy;
zachowanie n-etykiety podczas MEETów;
3) nieobecność ucznia usprawiedliwia rodzic w bieżącym tygodniu;
4) ocena z zachowania za miesiąc kwiecień powinna być wystawiona do 8 maja.
8. Zasady dotyczące klasyfikacji klasy III LA:
1) oceny roczne wystawić należy do 18 kwietnia 2020 roku;
2) zdalne zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej wyznacza się na 20 kwietnia o godz.
16.00 (obecność obowiązkowa nauczycieli uczących w tej klasie).
9. Zasady doprecyzowujące:
1) Pedagog, psycholog, świetlica i biblioteka tworzą narzędzia do prowadzenia konsultacji
zdalnych, przekazują propozycje zajęć, zabaw, spektakli lub linki do innych materiałów
nauczycielom i rodzicom.
2) Wychowawcy pozostają w stałej łączności z rodzicami i uczniami, podejmują działania w
celu zaktywizowania wszystkich uczniów do podjęcia zdalnej nauki.
3) Materiały dodatkowe, komentarze nauczyciele umieszczają w dzienniku elektronicznym,
w którym prowadzona jest także na bieżąco korespondencja z rodzicami/ opiekunami
uczniów i z uczniami.
4) Bezwzględnie wszyscy uwzględniamy możliwości psychofizyczne uczniów, zalecenia
medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich
dostępności w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów, a także ich sytuacji rodzinnej.
5) Rodzice uczniów SP proszeni są o pomoc w nauczaniu na odległość swoich dzieci,
sprawdzanie zapisów w dzienniku elektronicznym, stały kontakt z wychowawcami.
6) Szczegółowe zasady nauczania na odległość uczniów objętych pomocą psychologicznopedagogiczną
omówione zostały w kolejnym zarządzeniu.


ks. dr Mariusz Majewski
dyrektor            


Jelenia Góra, 14 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie nauczania związane z wydłużeniem zdalnego nauczania od 15 do 26 kwietnia 2020 roku

2020-04-14 12:00
Zarządzenie
Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego
w Jeleniej Górze z dnia 14 kwietnia 2020 roku (nr K2/2020)
w sprawie zmian w planie nauczania związanych z wydłużeniem zdalnego
nauczania od 15 do 26 kwietnia 2020 roku

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam co następuje:
1. Określam tygodniową obowiązkową liczbę lekcji zdalnych:
Klasy I – II SP:
• edukacja wczesnoszkolna: 3,
• język angielski: 1,
• muzyka: 1,
• plastyka: 1,
• informatyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• religia: 1.
Klasy V – VIII SP:
• język polski: 3,
• język angielski: 2,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 3,
• historia: 1,
• biologia: 1,
• geografia: 1,
• fizyka: 1,
• chemia: 1,
• informatyka: 1,
• plastyka: 1,
• technika: 1,
• muzyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• edb: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.
Klasy I LA:
• język polski: 3,
• język angielski: 3,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 3,
• historia: 1, historia R: 1,
• biologia: 1, biologia R: 1,
• geografia: 1,
• fizyka: 1, ,fizyka R: 1
• chemia: 1, chemia R: 1,
• informatyka: 1,
• plastyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• edb: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.
Klasa II LA:
• język polski: 2,
• język angielski: 3,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 2,
• matematyka R: 3,
• historia i społeczeństwo: 1,
• biologia R: 3,
• przyroda: 1,
• fizyka R: 3,
• chemia R: 3,
• informatyka R: 2,
• wychowanie fizyczne: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.
Klasa III LA:
• język polski: 3,
• język polski R: 4;
• język angielski: 3,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 2,
• matematyka R: 3
• historia i społeczeństwo: 1,
• historia R: 2;
• wos R: 2;
• biologia R: 3,
• przyroda: 1,
• fizyka R: 3,
• chemia R: 3,
• informatyka R: 3,
• wychowanie fizyczne: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.
Zajęcia specjalistyczne po konsultacji z rodzicami:
• logopedia: 1,
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 1,
• indywidualne zajęcia rewalidacyjne: 1.
2. Poprzez lekcję zdalną rozumiemy połączenie zdalne nauczyciela z uczniami poprzez funkcję MEET na szkolnej platformie G-Suite. Spotkanie to poprzedzone zostaje zaproszeniem uczniów dzień wcześniej do godziny 15.00.
Lekcja zdalna może trwać od 15 do 30 minut.
Lekcje odbywają się wg planu i godzin zamieszczonych w dzienniku elektronicznym.
Wyjątek stanowią zajęcia klas I-II SP – godziny zajęć (nie więcej niż dwie zdalne lekcje w
ciągu dnia) ustala z rodzicami wychowawca i przekazuje nauczycielom uczącym.
3. Pozostałe zajęcia wg planu lekcji mogą odbywać się w wymienionych przez
Rozporządzenie MEN formach:
1) z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
www.epodreczniki.pl; materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach
internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w
tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych; materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i
radiofonii; innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny
pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę
informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, szczególnie poprzez dziennik
elektroniczny i szkolą platformę G-Suite.
4. Szczegółowe zadania dla uczniów nauczyciel zapisuje w zakładce zadania domowe w
dzienniku elektronicznym.
5. Wszystkie omawiane treści wpisywane są do dziennika elektronicznego jako tematy
poszczególnych jednostek planu lekcji. Obowiązkowe jest wpisywanie obecności uczniów
podczas lekcji zdalnych.
6. Zasady oceniania przedmiotowego:
1) uczeń jest obowiązkowo obecny na zdalnej lekcji zgodnie z zaproszeniem;
2) na lekcji obowiązują zasady zachowania uczniów zgodne z zasadami n-etykiety;
3) uczniowie uczestniczący w zdalnej lekcji mogą być oceniani za aktywność na czatach
poprzez wypowiadanie się na właściwy temat, podawanie trafnych przykładów,
współpracowanie z nauczycielem oraz uczniami tworząc lekcję;
4) uczniowie oceniani są także za:
- zadania przekazywane podczas zdalnej lekcji oraz za pośrednictwem dziennika
elektronicznego (mogą to być zadania na podstawie podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub inne
opracowane przez nauczyciela) do wykonania według instrukcji przygotowanej przez
nauczyciela (dostarczanie zadań ustalane będzie indywidualnie),
- odpowiedzi (dostarczanie odpowiedzi ustalane będzie indywidualnie);
- wykonanie prace projektowe w różnych formach, zleconych przez nauczyciela;
- testy, sprawdziany, odpowiedzi pisemne;
- inne zadania dodatkowe proponowane przez nauczycieli;
5) wszystkie oceny wraz z ich opisem wpisywane są systematycznie do dziennika
elektronicznego.
7. Zasady oceniania zachowania:
1) kryteria oceniania zachowania są zgodne z zapisami regulaminu oceniania zachowania
(strona internetowa szkoły);
2) szczególną uwagą objęta zostaje obecność na zdalnych lekcjach; systematyczność pracy;
zachowanie n-etykiety podczas MEETów;
3) nieobecność ucznia usprawiedliwia rodzic w bieżącym tygodniu;
4) ocena z zachowania za miesiąc kwiecień powinna być wystawiona do 8 maja.
8. Zasady dotyczące klasyfikacji klasy III LA:
1) oceny roczne wystawić należy do 18 kwietnia 2020 roku;
2) zdalne zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej wyznacza się na 20 kwietnia o godz.
16.00 (obecność obowiązkowa nauczycieli uczących w tej klasie).
9. Zasady doprecyzowujące:
1) Pedagog, psycholog, świetlica i biblioteka tworzą narzędzia do prowadzenia konsultacji
zdalnych, przekazują propozycje zajęć, zabaw, spektakli lub linki do innych materiałów
nauczycielom i rodzicom.
2) Wychowawcy pozostają w stałej łączności z rodzicami i uczniami, podejmują działania w
celu zaktywizowania wszystkich uczniów do podjęcia zdalnej nauki.
3) Materiały dodatkowe, komentarze nauczyciele umieszczają w dzienniku elektronicznym,
w którym prowadzona jest także na bieżąco korespondencja z rodzicami/ opiekunami
uczniów i z uczniami.
4) Bezwzględnie wszyscy uwzględniamy możliwości psychofizyczne uczniów, zalecenia
medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich
dostępności w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów, a także ich sytuacji rodzinnej.
5) Rodzice uczniów SP proszeni są o pomoc w nauczaniu na odległość swoich dzieci,
sprawdzanie zapisów w dzienniku elektronicznym, stały kontakt z wychowawcami.
6) Szczegółowe zasady nauczania na odległość uczniów objętych pomocą psychologicznopedagogiczną
omówione zostały w kolejnym zarządzeniu.

ks. dr Mariusz Majewski
dyrektor           

Jelenia Góra, 14 kwietnia 2020 r.

Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć - rekomendacja MEN

2020-03-20 12:00
Uwaga! Ważne informacje!

informacje z MEN dla Nauczycieli, Rodziców i Uczniów

 

Szanowni Państwo,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu *wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, GovTech Polska oraz instytucjami publicznymi przygotowaliśmy poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.

W poradniku zamieściliśmy wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć.
Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów:
ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

* dziennika elektronicznego,
* strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
* mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Jednocześnie chciałabym podziękować Państwu za zaangażowanie w tym trudnym dla nas wszystkim czasie. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych.
Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Zachęcam do sprawdzania na bieżąco informacji zamieszczanych przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Łączę wyrazy szacunku i życzę dużo zdrowia

(-) Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

 

Do pobrania:

Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć - komunikat MEN

Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć - rekomendacja MEN

2020-03-20 12:00
Uwaga! Ważne informacje!
informacje z MEN dla Nauczycieli, Rodziców i Uczniów

Szanowni Państwo,
w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu *wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, GovTech Polska oraz instytucjami publicznymi przygotowaliśmy poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.
W poradniku zamieściliśmy wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć.
Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.
W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów:
ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego.
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:
* dziennika elektronicznego,
* strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
* mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.
Jednocześnie chciałabym podziękować Państwu za zaangażowanie w tym trudnym dla nas wszystkim czasie. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych.
Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Zachęcam do sprawdzania na bieżąco informacji zamieszczanych przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Łączę wyrazy szacunku i życzę dużo zdrowia
(-) Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Do pobrania:
Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć - komunikat MEN

Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć - rekomendacja MEN

2020-03-20 12:00
Uwaga! Ważne informacje!
informacje z MEN dla Nauczycieli, Rodziców i Uczniów

Szanowni Państwo,
w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu *wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, GovTech Polska oraz instytucjami publicznymi przygotowaliśmy poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.
W poradniku zamieściliśmy wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć.
Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.
W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów:
ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego.
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:
* dziennika elektronicznego,
* strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
* mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.
Jednocześnie chciałabym podziękować Państwu za zaangażowanie w tym trudnym dla nas wszystkim czasie. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych.
Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Zachęcam do sprawdzania na bieżąco informacji zamieszczanych przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Łączę wyrazy szacunku i życzę dużo zdrowia
(-) Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Do pobrania:
Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć - komunikat MEN

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2020-02-06 12:00

Ponad 75 tysięcy osób z ponad 360 miast w Polsce i na świecie wzięło udział w tegorocznym „Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym”. Wydarzenie patronatem narodowym objął prezydent RP Andrzej Duda, który zaapelował o pamięć i wierność ideałom, które przyświecały Niezłomnym. W naszej jeleniogórskiej edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzięło udział 205 zarejestrowanych uczestników i ponad 500 kibiców, wśród których przeważały rodziny i młodzież. Jak zwykle Bieg odbywał się Parku Norweskim, a jego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy Pankracy, działający przy Karkonoskim Stowarzyszeniu Edukacyjnym u św. Erazma i Pankracego. Bieg odbył się na dwóch dystansach - 5000m i 1963m. Dystans 1963m jest dystansem pamięci i nawiązuje do daty zamordowania, podczas obławy, przez funkcjonariuszy ZOMO i SB ostatniego zbrojnie działającego żołnierza podziemia. Był nim wachmistrz Wojska Polskiego Józef Franczak pseudonim Lalek. Organizację naszej edycji Biegu wspomogli: Urząd Miasta Jelenia Góra, Straż Miejska, 10 Brygada Kawalerii Pancernej im. Generała Brygady Stanisława Maczka, parafie św. Erazma i Pankracego i św. Tadeusza Judy oraz senator RP Krzysztof Mróz, który ufundował nagrody dla zwycięzcy i zdobywców drugiego i trzeciego miejsca w biegu na 5000 m wręczając je osobiście. Przed każdym biegiem rozgrzewkę prowadziła pani Marta Witek - nauczycielka WF w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze. Prowadzone przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze biuro Biegu przeżywało prawdziwe oblężenie. W punkcie medycznym czuwali ratownicy. Czujne oko Straży Miejskiej w osobie pana Grzegorza Rybarczyka miało baczenie na wszystko. Stoisko gastronomiczne, gdzie serwowano bezpłatnie bigos, napoje i posiłki regeneracyjne dla zawodników, cieszyło się popularnością wśród uczestników i kibiców. Pracę stoiska dzielnie wspierali nauczyciele i uczniowie Zespółu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze. Żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. Gen Broni Stanisława Maczka, na stoisku firmowym, demonstrowali uzbrojenie osobiste, maskowanie terenowe, filmy i demonstracje multimedialne 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz nowoczesny ciężarowy pojazd terenowy i kłada. Trasę Biegu oznaczyli i nadzorowali członkowie klubu ZORKA Jelonki Running Team. Bieg na dystansie pamięci poprowadził pojazdem typu kład pan st. szer. Maciej Wojtaś.

W 2011 r., z inicjatywy Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski. W Jeleniej Górze bieg został zorganizowany po raz 5.

Wyniki Biegu na 5000m:
1. Pan Mateusz DEMCZYSZAK - 16:40:52
2. Pan Tomasz SZYMAŃSKI - 16:48:39
3. Pan Krzysztof WIŚNIOWSKI - 17:06:66
Na mecie jako pierwsza kobieta zameldowała się Pani Martyna MASŁOWSKA
Najstarszą uczestniczką biegu na 5000m była Pani Genowefa NOWAKOWSKA
Najmłodszym uczestnikiem biegu na dystansie pamięci był Jaś ŁAZUR (6 miesięcy)
Bigos zjedzony, posiłki regeneracyjne rozdane, a herbata i radosna atmosfera rozgrzewały wszystkich.
Wszystkim uczestnikom oraz kibicom naszego wydarzenia serdecznie dziękujemy za udział.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM NIEZŁOMNYM!!!
A za rok, na szósty Bieg, już teraz serdecznie zapraszamy!

Ratując zabytek, dajemy mu nowe życie.

2019-12-23 12:00

Ratując zabytek, dajemy mu nowe życie - elewacja kolegium pojezuickiego odzyskuje dawny blask.

elewacja7.jpg 2016x1512 309kB

Kolejny rok i kolejny etap prac za nami. Remont rozpoczęty przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego ma swój początek w roku 2013. Po remoncie dachu i kapitalnym remoncie w skrzydle zachodnim, rozpoczęliśmy remont elewacji. Do niedawna były jeszcze rusztowania, a już teraz wyłoniła się piękna elewacja tej zabytkowej budowli.
Ratowanie zabytku możliwe jest dzięki wsparciu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Jelenia Góra, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji Polska Miedź (KGHM).

Dziękujemy!

Kiermasz przedświąteczny

2019-12-06 12:00

Szanowni Państwo prezentujemy poglądowe zdjęcia stroików świątecznych, które będzie można nabyć podczas szkolnego kiermaszu w dniu 17 XII (na Kopernika) i 19 XII (na PCK).
Są dwie opcje: mniejszy stroik za 60 zł, większy stroik za 100 zł.
Zamówienia kierujemy na adres mailowy szkoły: szkola@pankracy.edu.pl do 13 XII (piątek) włącznie. W zamówieniu należy określić kolorystykę stroika.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020

2019-12-06 12:00

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 trafiło jak rok temu do rąk Dominika Lisiaka.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Prezenty od Pary Prezydenckiej

2019-12-06 11:00

We wrześniu 2019 roku po raz kolejny odbyło się „Narodowe czytanie” pod patronatem Pary Prezydenckiej. Wzięliśmy do rąk nowelę Bolesława Prusa „Katarynka”. Nasz udział został zauważony przez Pana Prezydenta i jego Małżonkę. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymaliśmy okolicznościowe upominki oraz list gratulacyjny.

VII Karkonoski Bal Niepodległości

2019-10-30 12:00

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Karkonoskim Balu Niepodległości. Po raz kolejny dobrze się bawiąc możemy wesprzeć bieżącą działalność naszej Szkoły. Służy temu licytacja cennych i ciekawych przedmiotów, podarowanych nam przez przez osoby prywatne, jak też osoby publiczne. Wykaz przedmiotów do licytacji pojawi się na szkolnej www na tydzień przed balem.
Wzorem lat ubiegłych czas balu, to czas zabawy, wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych i spotkania w gronie znajomych. Warto przyjść i zaprosić innych!
Miejscem zabawy jest Restauracja „Zajazd pod Skarpą” w Mysłakowicach” (16.11.2019; godz. 19:30-4:00; recepcja już od godz. 19:00). Koszt: 170 zł/osoba, 320 zł/od pary. Miejsce przy stolikach są (od 6 do 10 osób) ustalamy zgodnie z Państwa sugestiami.
Zapraszamy!
Zapisy w sekretariatach na PCK (519-575-989) i Kopernika (503-394-206).

zDolny Ślązak - nasi uczniowie w następnym etapie

2019-10-30 12:00

Gratulacje!

Do etapu powiatowego „zDolny Ślązak” zakwalifikowali się: Zuzanna Razik kl. VIII a (język polski, język angielski, biologia, chemia); Weronika Niemiec VIII a (matematyka, chemia); Patrycja Czuczwa VIII a, Kornelia Hanulak VIII a, Aleksandra Jurek VIII a (język polski); Bartosz Jasiński VIII a, Mikołaj Ochota VIII a (biologia); Aleksandra Wójcik VIII a (język angielski); Karolina Lelo VII a (język niemiecki); Tymon Rypiński VI a (matematyka).

Bravo!