1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Regulamin Uczniowski

 

Regulamin Uczniowski Publicznego Katolickiego Gimnazjum

u św. Pankracego w Jeleniej Górze

 

Wstęp.

 1)      Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze realizuje wartości chrześcijańskie, zawarte w programie dydaktyczno-wychowawczym, i działa na
zasadzie wspólnoty, którą stanowią uczniowie, nauczyciele i rodzice.

2)      Cała wspólnota Szkoły jest odpowiedzialna za kształt i funkcjonowanie Gimnazjum.

3)      Głównym celem Szkoły jest umożliwienie uczniom pełnego rozwoju duchowego, umysłowego i fizycznego w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i akceptacji każdego dziecka, budując życzliwą i przyjazną atmosferę w zespołach klasowych.

4)      Szkoła wychowuje do ponoszenia odpowiedzialności i przyjmowania konsekwencji za swoje zachowanie, postępowanie, słowa i myśli.

5)      Szkoła dba o formację religijną wspólnoty przez umożliwienie uczniom, nauczycielom i rodzicom uczestnictwa w Mszach św., rekolekcjach, dniach skupienia itp.

6)      Uczeń, przyłączając się do wspólnoty szkolnej, jednoznacznie zgadza się respektować i szanować zasady i wartości propagowane przez Szkołę.

7)      Lekcje w szkole rozpoczynają się o godzinie 8.10 modlitwą poranną.

8)      Godziny zajęć dodatkowych ustala dyrektor w porozumieniu z nauczycielami.

9)      Indywidualne sprawy dotyczące uczniów (problemy dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze) rodzice omawiają z wychowawcą i nauczycielami poszczególnych przedmiotów, prefektem, pedagogiem. Dyrektor Szkoły przyjmuje uczniów i ich rodziców w sprawach indywidualnych po uprzednim  ustaleniu dnia i godziny, poprzez sekretariat Szkoły.

10)  Zebrania wychowawców klas z rodzicami, zebrania ogólnoszkolne (konsultacje) odbywają się wg podawanego na początku roku szkolnego harmonogramu.

 

Model wychowanka:

 Absolwent naszej Szkoły, mając za wzór św. Pankracego i odpowiadając na wezwanie bł. Jana Pawła II:

1)      ma poczucie własnej wartości i godności,
2)      zna i stosuje zasady moralne oraz stara się żyć według wartości           
         chrześcijańskich,
3)      stawia sobie wysokie wymagania i ze wszystkich sił stara się je realizować oraz cierpliwie 
i wytrwale pracuje nad swoim charakterem,
4)      potrafi twórczo myśleć, rozwija swoje talenty, możliwości i zainteresowania,
5)      rozumie potrzebę uczenia się i własnego doskonalenia, planuje swoją przyszłość,
6)      jest przygotowany do podejmowania i realizacji zadań indywidualnych i zespołowych,
7)      rozpoznaje i stara się uchronić siebie i innych przed zagrożeniami społecznymi i cywilizacyjnymi,
8)      niesie pomoc starszym, słabszym i niepełnosprawnym,
9)      zna historię i kulturę swojego kraju i regionu, wyraża szacunek do symboli   narodowych 
i religijnych oraz poczuwa się do odpowiedzialności za własną Ojczyznę i Kościół,
10)     postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dba o higienę osobistą,            
             otoczenia i zdrowe warunki życia.

 

Przepisy dotyczące bieżącej działalności Szkoły.

 

I Zasady ogólne.

 1)      Uczniowie mają prawo do:

- poszanowania własnej godności osobistej, dobrego imienia oraz do kulturalnego traktowania ze strony innych

- dbałości o własny rozwój religijny, intelektualny, psychiczny i fizyczny

- opieki duszpasterskiej, pedagogicznej i dydaktycznej

- współpracy z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu swoich problemów

- uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych

- reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, przeglądach, zawodach sportowych

- wybierania przedstawicieli samorządu klasowego

- wyboru kół zainteresowań oraz rozwijania w nich swoich talentów

- uczestnictwa w wyjazdach i wycieczkach szkolnych

-  pracy nad swoim zachowaniem poprzez aktywny udział w życiu szkoły

2)      Uczniowie mają obowiązek:

- poszanowania godności osobistej, praw i wolności innych osób

- zapoznania się ze statutem szkolnym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Regulaminem Szkolnym oraz przestrzegania zawartych tam zasad i norm

- uczestnictwa w uroczystościach szkolnych

- dbania o dobre imię Szkoły i godne reprezentowanie jej  na zewnątrz

- posiadania  i szanowania legitymacji szkolnej jako dokumentu uczniowskiej tożsamości.

 

II Lekcja.

 1)      Uczniowie mają prawo do:

- zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły

- znajomości wymagań edukacyjnych i kryteriów na poszczególne oceny z każdego przedmiotu

- znajomości kryteriów oceniania z zachowania

- obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy i zachowania

- podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym

- zgłoszenia  nieprzygotowania do zajęć oraz braku zadania domowego na początku lekcji.

2)      Uczniowie mają obowiązek:

- po dzwonku ustawić się przed wyznaczoną salą (pierwsze dziewczynki, drudzy chłopcy)

- po wejściu do klasy zająć miejsca przy wyznaczonych ławkach

- brać udział we wspólnej modlitwie na początku zajęć szkolnych

- brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych wyznaczonych tygodniowym planem pracy

- uczestniczyć systematycznie i aktywnie w kołach zainteresowań

- punktualnie przychodzić na zajęcia

- systematycznie odrabiać prace domowe

- rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych

- nie zakłócać przebiegu zajęć lekcyjnych

-  zachowywać się zgodnie z zasadą „ Jedna osoba mówi , reszta słucha”

- przynosić na każdą lekcję zeszyt przedmiotowy, zeszyt wychowanka św. Pankracego, podręczniki i potrzebne pomoce

- uzupełniać braki wynikające z absencji

- utrzymywać porządek i czystość w sali, a po ostatnich zajęciach założyć krzesła na ławki.

3)      Na lekcji obowiązuje osiem zasad pracy:

 1. Odnosimy się do siebie z szacunkiem.
 2. Kontaktujemy się ze sobą bez użycia siły.
 3. Zajmujemy się wspólnie tematem lekcji.
 4. Pijemy, jemy i żujemy na przerwie.
 5. Jesteśmy punktualni.
 6. Korzystamy z urządzeń TI po lekcjach.
 7. Szanujemy cudzą własność.
 8. Mamy Zeszyt wychowanka św. Pankracego

oraz logiczne konsekwencje ich łamania:

ZASADA

LOGICZNA KONSEKWENCJA NR 1

LOGICZNA KONSEKWENCJA NR 2

ZASADA KONTRAKTU KLASOWEGO**

1.

Upomnienie ustne, następnie samodzielna uwaga w zeszycie ucznia

Telefon do rodziców*

1, 2, 4, 8, 10

2.

Samodzielna uwaga w zeszycie ucznia

Telefon do rodziców*/ nagana

6, 8

3.

Zmiana miejsca w klasie na ławkę dodatkową

Zadanie dodatkowe wykonane po lekcjach lub na wyznaczony termin

1, 2, 7, 11

4.

Upomnienie ustne

 

5

5.

Samodzielna uwaga w zeszycie ucznia (przedmiot i długość spóźnienia)

 

13

6.

Zwrócenie uwagi uczniowi. Nakaz wyłączenia i schowania urządzenia TI

Utrata przedmiotu do momentu odebrania przez rodzica (przed odebraniem uczeń informuje rodzica o zaistniałej sytuacji)

3

7.

Telefon do rodziców*, naprawienie szkód

 

9

8.

Odnotowanie braku Zeszytu wychowanka św. Pankracego w Zeszycie uwag

Telefon do rodzica

 

*  Uczeń dzwoni do rodziców z własnego aparatu.     

** Kontrakt klasowy został wypracowany podczas wyjazdu integracyjnego dnia 28 sierpnia 2012 roku w Janicach. Dołączony do niniejszego Regulaminu jako Aneks nr 1.

 

III Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne.

 1)      Uczniowie mają prawo do:

- poinformowania przez nauczyciela o terminie pracy klasowej lub sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem

- znajomości zakresu pracy klasowej lub sprawdzianu i  wymagań, jakim musi sprostać

-zgłoszenia nieprzygotowania raz w semestrze, gdy przedmiot realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo lub dwa razy, gdy przedmiot realizowany jest w wymiarze dwóch lub większej liczby godzin, przy czym  zgłoszenie „np” zwalnia z pisania niezapowiedzianej kartkówki lub z odpowiedzi ustnej

- poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu lub pracy klasowej dwa razy w semestrze

- pisania pracy klasowej lub sprawdzianu po absencji w wyznaczonym przez nauczyciela terminie

- niepytania i niepisania niezapowiedzianej kartkówki, jeżeli w dniu poprzednim reprezentował szkołę w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych.

2)      Uczniowie mają obowiązek:

- przygotować się do sprawdzianu i przynieść wymagane materiały

- brać udział w sprawdzianie lub pracy klasowej

-zaliczyć materiał obowiązujący na sprawdzianie lub pracy klasowej w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, jeżeli był nieobecny, przy czym niestawienie się w wyznaczonym terminie skutkuje oceną niedostateczną

- pisać niezapowiedzianą kartkówkę z materiału obejmującego trzy ostatnie lekcje, jeżeli na początku zajęć nie zgłosił nieprzygotowania i nie reprezentował szkoły w konkursach lub zawodach.

 

IV Frekwencja.

1)      Uczniowie mają prawo do:

- zwolnienia z zajęć bez wpisywania mu nieobecności, gdy reprezentuje szkołę na konkursach lub zawodach, przy czym fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku

- zwolnienia z zajęć w danym dniu przez wychowawcę lub dyrektora w wypadku złego samopoczucia z jednoczesnym poinformowaniem o zaistniałej sytuacji rodzica i adnotacją w dzienniku.

2)      Uczniowie mają obowiązek:

- przebywać na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych

- poinformowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o zwolnieniu z zajęć przez rodzica lub dyrektora

- usprawiedliwiać każdą nieobecność w szkole w terminie siedmiu dni od momentu powrotu do szkoły

- dostarczać usprawiedliwienia tylko i wyłącznie w Zeszycie wychowanka św. Pankracego, a usprawiedliwienie musi zawierać powód nieobecności, termin nieobecności i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

- w razie nieobecności dłuższej niż pięć dni, rodzic informuje o zaistniałej sytuacji w przeciągu pierwszych trzech dni.

 

V Ocenianie uczniów.

 1)      Ocenianie uczniów z przedmiotów i zachowania odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

2)      Uczniowie oceniani są systematycznie a w ciągu półrocza nauczyciel powinien wystawić przynajmniej o dwie oceny więcej, niż wynosi tygodniowa liczba godzin danego przedmiotu.

3)      Oceny wpisywane do Zeszytu wychowanka św. Pankracego powinny być podpisane przez rodziców.

4)      Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo i obowiązek uczestniczenia w konsultacjach i zebraniach organizowanych przez Szkołę.

 

Bezpieczeństwo, higiena, wygląd zewnętrzny.

 

I Zasady ogólne.

 1)      Uczniowie mają prawo do:

- ochrony swojego zdrowia i bezpieczeństwa

- bezpiecznego korzystania za zgodą nauczyciela i w jego obecności ze sprzętu szkolnego oraz wszelkich pomieszczeń szkolnych (biblioteka, sale, świetlica)

- uzyskania pomocy w razie wypadku lub zachorowania

- powiadomienia wychowawcy lub innego nauczyciela o zaobserwowanych naruszeniach zasad regulaminu i niebezpiecznym zachowaniu uczniów.

2)      Uczeń ma obowiązek:

- zachowywać się kulturalnie i postępować według zasad etyki chrześcijańskiej

- szanować godność drugiego człowieka i nie stosować przemocy fizycznej i psychicznej

- reagować na krzywdę wyrządzoną jemu bądź drugiemu uczniowi na terenie szkoły lub poza nią

- wystrzegać się używania wulgaryzmów, obelg i wyzwisk obrażających uczucia innych.

 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image